بین الملل

☑️ مشاور اردوغان: ایران و اسرائیل در آینده جنگ خواهند کرد و اسرائیل در این جنگ از آسمان ترکیه استفاده خواهد کرد. ما با اسرائیل روابط خوبی داریم.

☑️ مشاور اردوغان: ایران و اسرائیل در آینده جنگ خواهند کرد و اسرائیل در این جنگ از آسمان ترکیه استفاده خواهد کرد. ما با اسرائیل روابط خوبی داریم.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید