فرهنگ

📸 تصاویر زیبا از جمع‌آوری زباله توسط خود مردم بعد از حضوری حماسی در اجتماع عظیم دهه نودی‌ها در ورزشگاه آزادی

📸 تصاویر زیبا از جمع‌آوری زباله توسط خود مردم بعد از حضوری حماسی در اجتماع عظیم دهه نودی‌ها در ورزشگاه آزادی
📸 تصاویر زیبا از جمع‌آوری زباله توسط خود مردم بعد از حضوری حماسی در اجتماع عظیم دهه نودی‌ها در ورزشگاه آزادی

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید